Projekt Rivallen

Rivallen

Rivallen, Renålandets äldsta varaktiga bosättning. Först av svedjefinnar under 1670-talet. Dessa gav platsen dess namn, samt även berget nordväst om Renåsjön.Bosättningen blev dock inte så långvarig, eftersom den ansågs vara olaglig. Det finns heller inte någon dokumentation om detta. Trots detta har nästan alla med rötter i Renålandet härstamning från dessa svedjefinnar.

Nästa skede i Rivallens histora kom på 1870-talet, då ett torp anlades på platsen. Marken var troligen fortfarande odlingsbar, och hade antagligen använts under tid. Från denna period återstår i dag delar av husgrund, ev jordkällare, odlingsrösen mm.

Den familj som bodde på torpet emigrerade på 1890-talet till Kanada. Familjen hade 7 barn som var födda på Rivallen, och fick sedermera 7 barn till. Ättlingarna till familjen har flera gånger återvänt till Renålandet och Rivallen.

Rivallen har ett naturskönt läge med en av Renåsjöns finare sandbottnar, och är därför lämpad för bad, vilket också på senare tid upptäckts av en del barnfamiljer.

Projektet riktar sig till:

Människor som bor i eller härstammar från Renålandet och närliggande byar. För oss som har rötter här är det kanske många som inte vet att vi kan följa våra gener tillbaka till de svedjefinnar som verkade här på 1600-talet. Detta gör bygden 100 år äldre än vad som varit allmänt känt. Det är viktigt att säkra kunskap om bygdens historia för nuvarande och kommande generationer.

Ättlingar till den torparfamilj som emigrerade till Kanada på 1890-talet, och som numera finns utspridda över Nordamerika. Intresset för sitt ursprung är stort bland de ättlingar till skandinaver som utvandrade till Amerika.

Besökare som kommer till Renålandet. Vi vill skapa ett pedagogiskt utflyktsmål och en plats där vi kan berätta om bygdens historia och de sociala villkor som påverkat människor som bott och verkat på trakten under tidens gång. En tanke är att sk. nysvenskar, (flyktingar och andra invandrare), ska kunna ges en inblick i vår egen historia av utvandring och även invandring.

 Utförande:

 Projektets utförande innefattar iordningställande av en enkel väg till Rivallen från allmänna vägen. Vi tänker oss en promenadvänlig stig som även är framkomlig för t.ex. fyrhjuling, för transport av material, samt även besökare som har problem att ta sig fram. Detta innebär att vissa hinder tas bort, som t.ex. stenar, stubbar, nedfallna träd o.s.v. Två mindre bäckar skall korsas, vilket innebär att två broar skall byggas. För att utföra vägarbetet kommer en mindre grävmaskin att behövas. En parkeringsplats för 5-10 bilar måste ställas i ordning på lämpligt ställe vid allmänna vägen. Vägens längd blir ca 800 m.

På själva Rivallen behöver sly och underväxt röjas bort för att ge en överblick över bosättningens omfattning. Det behöver även öppnas upp mot sjön, för att ge en bild av den utsikt människorna som bodde där hade.

För att vara tillgängligt från sjösidan skall en båtlandningsplats i form av en flytbrygga som kan plockas upp vintertid byggas. På den öppna delen av Rivallen ska uppföras vindskydd och eldstad med bänkar och bord. Anslagstavlor med beskrivning av platsens historia, samt de människor som bott och verkat där, skall uppföras. Även en karta som visar husgrunder, odlingsområde o.s.v. skall finnas. Tanken är att förutom enstaka spontanbesökare skall det vara möjligt att anordna aktiviteter för dels vår egen byförening, men även andra grupper, som skolklasser, pensionärsföreningar och liknande. Platsen skall vara öppen för alla med intresse för lokalhistoria, och eller, naturintresse.

Även vid parkeringsplatsen vid allmänna vägen, samt vid rastplatsen vid Renåsjöns södra ände skall upplysningstavlor sättas upp.

 Samarbetspartners:

Lokala intressenter såsom bybor och människor med anknytning till Rivallen. Landsarkivet i Östersund, en av föreningens medlemmar arbetar där sedan  25 år tillbaka.

Jordbruksverket via LEADER

 Fortsättning:

Förväntat resultat av projektet är att bygdens historia levandegörs bland ortsbefolkning och besökare. Det klargör även att migration inte är något nytt ens i våra trakter. Vi kommer att berätta om vårt projekt för skolan, samt föreningar och liknande för att göra det allmänt känt. Berättelsen om vårt projekt kommer även att finnas på vår hemsida, samt sociala medier.

RBF

(Renålandets ByFörening)

Länk till LEADER:

http://www.3sam.eu