Medborgarträff med Telia i Skalbäcksstugan den18/2 2016

Vintern 2014 anordnades genom Centerpartiets försorg en träff med anledning av den dåliga mobiltäckningen på vissa ställen i Jämtland. För vår del gällde det Vattudalens södra sida som till största delen befinner sig i radioskugga för befintliga telefonmaster. Vid detta hastigt sammankallade möte deltog förutom boende i byarna utefter Vattudalen , bl.a riksdagsman Per Åsling samt två representanter för Post och Telestyrelsen, PTS.

Vid denna sammankomst beslutades att ett nytt möte skulle anordnas i maj, och att Telias informationsdirektör Björn Berg skulle kallas.

Detta möte sköts dock upp och kom inte till stånd förrän den 18:e februari i år, (2016).

Vid detta möte deltog förutom Björn Berg och Per Åsling, representanter från Strömsunds kommun, samt kommunens bredbandssamordnare Ann-Louise Hansson.

Björn Berg inledde sitt anförande med en försäkran att det befintliga kopparnätet för fast telefoni inte skall monteras ned under 2016, men han kunde heller inte utlova att några större reparationer kommer att göras om nätet blir skadat av stormar eller annan åverkan. Efter 2016 kommer dock nätet att tas ur drift. Befintliga abonnenter kan dock räkna med att Skanova, som äger nätet, och Telia kommer att sörja för en eller annan trådlös lösning.

För eventuella nya abonnenter kan dock detta bli en kostsam historia.

Enligt Björn Berg är det bättre att satsa på mobil telefoni. Problemet med detta är att det är en dyr historia för Telia att ta bort de vita fläckarna som i dag finns på Telias täckningskartor, och att Telia vill ha vinst på sina investeringar. För Telias vidkommande är problemet att det finns alldeles för få användare i dessa trakter.

Röster höjdes dock för att man inte bara kan titta på hur många bofasta som finns i området. Förutom de företag som finns i de berörda byarna måste man tänka på till exempel skogsbruket, renskötseln, och inte minst det rörliga friluftslivet i området.

Förutom näringarna höjdes också röster för säkerheten för invånarna. Ambulanspersonal har svårt att nå ut vid utryckningar, t.ex. kan man inte ta EKG vid svåra sjukdomsfall. Trygghetslarm för äldre invånare fungerar dåligt osv.

På detta svarade Björn Berg att Telia på intet sätt har något ansvar, trygghetslarmen är en kommunal fråga.

Ställd inför menighetens frågor och propåer, ville dock Björn Berg inte utesluta att Telia kanske kommer att fundera på frågan. En lösning skulle kunna vara att ytterligare en telemast sätts upp på lämpligt ställe, eller kanske att frekvensbandet 700 mHz kan vara lösningen. Detta används i dag av det markbundna tv- nätet, men kommer delvis att upplåtas för mobiltelefoni. Vad detta skulle innebära för användarna framkom inte med tydlighet, kommer vi att kunna använda de telefoner vi har i dag?

Björn Berg lovade att ta med sig de synpunkter som vädrats under mötet, men kunde inte lova någonting. Däremot beslöts att ett nytt möte med B. Bergs medverkan skall hållas den 1:a september 2016, och att då ska meddelas eventuella lösningar på mobiltelefoniproblemen längs Ströms Vattudalens södra sida. Även denna träff hålls i Skalbäcken.

Liknande träffar har hållits, med liknande resonemang i Jorm samt Lillholmsjö under samma dag. Även där skall nya träffar äga rum den 1:a september.

Vi ser nu med spänning fram mot vad som kan komma att meddelas vid detta möte.

Angående fiberutbyggnaden söder om Vattudalen berättade Ann-Louise Hansson att man nu i första hand lägger kabelrör längs E 45,samt att den kabel som man talat om på Vattudalens södra sida inte är självklar på grund av den stora kostnaden. Eventuellt kan någon form av trådlöst bredband bli aktuellt, men det hänger på pengarna. Tidsplanen fram till 2020 ligger dock fast. Men som en röst bland publiken sa: ”Ge inte upp! Ingenting kan ersätta fiberkabel. Gå samman, bilda byfiberföreningar! Det är livsviktigt för bygden!”

En som var där!