Projektet
Rivallen
Dåtid -Nutid -Framtid
                                                                                                    

 

Projektet Rivallen  dåtid – nutid – framtid

Nu är det projekt som vi fick beviljat medel till 2017 klart och vi har slutredovisat erfarenheterna av arbetet. Här följer ett urval av redovisningen.

  Projektet har bestått i att göra den lokalhistoriska platsen Rivallen till ett besöksmål för både folket i trakten och turister.  Vi tyckte att platsen är fin att göra till ett besöksmål och den kan berätta om två epoker av migration, dels den skogsfinska till Rivallen för 350 år sedan, dels emigration därifrån av den torparfamilj som bodde på platsen för knappt 150 år sedan. Genom att samlas kring ett gemensamt projekt ville vi också skapa samhörighet och gemenskap i byn.

Vad är gjort och vilka har deltagit i arbetet?

Arbetet har bestått av schaktning av en enklare väg till platsen, samt byggande av tre broar, röjning och avhuggning av området mellan den öppna vallen och sjön, samt ordnande av grillplats, sittplatser, utedass och vedbod. Dessutom uppsättande av vägskyltar och informationstavlor. För arbetet beviljades ett stöd om maximalt 184 000 kr. Kostnaden blev de facto ca 12 000 kr lägre.

   Arbetet har framförallt genomförts av bybor, samt några fler med anknytning till byn. Det ideella arbetet har varit omfattande. Det har bestått i röjning av vägen till Rivallen, byggande av broar över två bäckar och ett dike, samt avröjning av själva Rivallen, inkluderande ihopdragning av röjningsavfall, samt eldning av detta i omgångar. Av större röjningsavfall har ved kapats och kluvits, samt burits in i den köpta vedboden. Dessutom på själva vallen montering av allvädershörnan, samt oljebehandling av denna och påbyggnad av ett avställningsbord och ett förvarings-skåp, som vi tidigt insåg behövdes. Ett stort arbete var också att frakta därifrån allt hugget grovt virke på sjöns isföre. I övrigt har det ideella arbetet bestått i montering av köpta bord med bänkar, att tillverka två båtstegar, två säten för vila längs vägen samt en på vallen, uppsättande av stolpar för vägskyltar, arbete med information till fyra stycken informationstavlor och uppsättning av dessa,  liksom tillverkning av vackra träskyltar med namn på de bäckar som passeras samt en skylt med ”Välkommen till Rivallen”.

Totalt har antalet ideellt arbetade timmar uppgått till ca 550 till ett sammanlagt värde av över 110 000 kronor (mot utlovade 60 000 kr).

Vilka är erfarenheterna av arbetet i projektet?

Förutom att vi genomfört allt som vi föresatte oss att göra vid projektansökan, så har alla inblandade tyckt att det varit mycket trevligt och meningsfullt att göra detta tillsammans. Arbetet har också inneburit en stor medvetenhet om byns och traktens historia. Redan i ett tidigt skede började ”hemvändande” bybor besöka platsen eftersom vägen dit var det första som gjordes och under förra vintern och vårvintern användes den flitigt av besökande, liksom under somrarna 2018 och 2019. En viktig erfarenhet är att det varit väldigt roligt att samlas kring detta arbete, även om det bitvis varit slitigt. Arbetet med röjning, ihopdragning av kvist och eldning har inneburit långt fler timmar av ideellt arbete än vad vi kunnat förutse. Allt har dock skett i god anda. En viktig kunskap, som också skapar samhörighet, är den ökade kunskapen om vår gemensamma historia. Vi har heller inte stött på några större hinder. Byborna har stor vana vid att lösa det mesta på egen hand. Det fina höstvädret förra hösten gjorde dessutom att mer arbete kunde ske då än vi trott.

Hur förankrade ni projektet och hur tänker ni att projektet ska fortleva?

Efter att projektet beslutats av Renålandets byförenings styrelse presenterades det på byföreningens årsmöte våren 2017. Vid detta tillfälle fick varje hushåll i byn en redovisning av Rivallens historia samt en sammanställning av ättlingar i byn till de första skogsfinnarna. Trots att finnarna avhystes är majoriteten av dagens bybor deras ättlingar.

   Ytterligare information har löpande funnits på byföreningens hemsida: renalandet.se. Våren 2017 arrangerade byföreningen ett kulturcafé i Strömsund, där ett 60-tal besökare fick information om platsen och om dess historia. Vid årets föreningsmässa i Strömsund informerade representanter för föreningen om projektet och en broschyr delades ut.

   Vi räknar med att det tar ytterligare något år innan turister och skolklasser hittar till platsen. Inför nästa år kommer vi att producera en broschyr som kommer att finnas på Turistbyrån i Strömsund. Vi kommer också att undersöka möjligheten att få in information i broschyren om Vildmarksvägen. Huruvida skolklasser kan besöka platsen beror mest på skolornas möjligheter att ordna transporter och deras ekonomi.

Det kommer sannerligen inte att vara något problem med ett fortsatt engagemang eftersom så många förutom byföreningens styrelse har varit engagerade i arbetet och att det är med stolthet vi nu kan bjuda in besökare till denna natursköna och historiskt intressanta plats. Byföreningens styrelse kommer att ta ett fortsatt ansvar för platsen. Inför nästa sommarsäsong kommer vi att ordna information om Rivallen på den rastplats vid allmänna vägen, som byföreningen också vårdar. Tankar finns också att fortsätta med röjningsarbeten längre in på vallen för att ex. odlingsrösen och ev. fler husgrunder ska synas bättre.

                                                                                                                                                            Text: Mats Göransson

 

 

 
Projekt Rivallen
 

Allvädershörnan

                                                                                                                                     Bild: Mats Göransson

Brev från Pehr Jonsson Wickberg
 
Brev från Emma Olmon
 
 

Marlens fina välkommenskylt

 Bild: OJ

Invigningen den 28:e september 2019
 

Dassgläntan

                                                                                                                                                                  Bild: Mats Göransson

Rivallenprojektet 2018
 

Utsikt från dasset

 Bild: Mats Göransson

Stordrivning på Rivallen, januari 2019
 

Det gamla fjöset från Rivallen, Det står numera på Börje Zakrissons ägor.

 Bild: Mats Göransson

Broschyr från Föreningsmässan 2019.                                                                                                 Bild och text Mats Göransson

 

Fundera på livet bänken

 Bild: Mats Göransson